Skip to content

churchvillage

karin häll

karin häll karin hall karin haell artist konstnär art sweden galleri skulptör installation gallerie monatan berlin Germany Sweden stockholmkonsthall kunst art museum drawing ink color grafit painting

I verket ”Kyrkbyn” finns en lek med skalförskjutningar. Verket rymmer frågeställningar som kretsar kring vad som händer med arkitekturens uttryck, makt, symbolik och förväntan när kyrkan mångfaldigas. ”Kyrkbyn” består av 24 modeller av svenska kyrkor som finns på olika orter i landet.

The work “Church Village” plays with shifts in scale. The piece comprises questions revolving around what happens to the architecture’s expression, power, symbolism and expectations when the church is multiplied. “Church Village” consists of 24 models of Swedish churches found in different places around the country.

Art critic Magnus Bons in folder and homepage for the art project ÄGD in 2012:
In her work “Church Village” Karin Häll lets some twenty small models of Swedish country churches congregate on a table. The churches seem to have sought each other out, in silent conversation with one another. When we look at them from above the church’s role as an institution is disarmed, and the models appear to be an isolated reserve.

Konstprojektet ÄGD 2012, Magnus Bons, konstkritiker:
”Karin Häll låter i Kyrkbyn ett tjugotal små modeller av svenska landsortskyrkor mötas på ett bord. Kyrkorna tycks ha sökt sig samman, i stilla samspråk med varandra. När vi betraktar dem så här ovanifrån avväpnas kyrkans roll som institution, samtidigt som modellerna
framstår som i ett isolerat reservat.”