Skip to content

to travel

Att färdas: planeter, positioner, navigering. 
De tre vise männen fann Jesusbarnet genom att avläsa positioner på stjärnhimlen och sedan navigera efter dessa. Verket visar hur de tre vise männens fysiska positioner står i direkt förbindelse med planeternas positioner. I bibelns berättelse är ordet konungar synonymt med visa män och vilka de tre vise männen var eller kom från förblir dolt. I verket  Att färdas: planeter, positioner, navigering finns även kopplingar till nutida flyktingar som färdas från land till land. Skosnören samt skornas in- och utsidor är mixade form och färgmässigt med varandra. Identiteterna vandrar som de vill och är inte statiska.

Travelling: planets, positions, navigation

According to the Bible the three wise men found the baby Jesus by reading positions in the stars of the night sky and then navigating by them. This work shows how the three wise men’s physical positions are in direct correspondence to the positions of the planets. In the Bible story the word kings is synonymous with wise men, and who the three wise men were and where they came from remains unknown. In the work Travelling: planets, positions, navigation there are also connections to today’s refugees who travel from country to country. The shoes are different, placed in three standing positions and irregulary covered with artificial leather and shoeslaces. The identities are mixed together and suspended.