Skip to content

skates

Utgångspunkten för verket har varit mina egna skridskor, den modell som jag själv som barn åkte på varje vinter då fotbollsplanen i den västmanländska bruksorten spolades till is. Jag har modellerat av skridskorna men låtit dem bli några storlekar större. Medarna är inspirerade av knotiga grenverk och lever nu sitt eget liv. Färdmedel som inte är längre brukbara.

The point of departure for this work was my own ice skates, the model I myself wore on the football field, which was sprayed every winter to make ice, in the little factory town in Västmanland. I have replicated the skates, though a few sizes too large. The blades are inspired by gnarled twigs and now have a life of their own. A means of travel no longer fit for use.

www.konsten.net   19 March 2013, Jakob Anckarsvärd, review of exhibition ÄGD:

Local heritage is strongly connected to childhood, which we easily stumble into before Karin Häll’s sculpture “Ice Skates”, sensing in their clumsy form the memory of sullen turns on the ice as a child. They manifest something imperfect and frustrating, that you like to laugh about afterwards but was difficult to be a loof about or even express at the time. The same artist has built a poor patched donkey that stands at the far end of the room. The work has a surprisingly strong and palpable presence. It expresses integrity yet at the same time deep humility.

www.konsten.net   19 mars 2013 , Jakob Anckarsvärd, recension om utställningen ÄGD:
Hembygden är starkt kopplat till barndomen, vilket man gärna snubblar in på i Karin Hälls skulptur ”Skridskor” vilka just känns i sin klumpighet, som minnet av barndomens truliga turer på isen. De manifesterar något ofullkomligt och frustrerande, som man gärna skrattar år i efterhand men som var svårt att ha distans till eller ens uttrycka vid tillblivelsen. Samma konstnär har byggt en lappad stackars åsna som står längst bort i lokalen. Verket har en förbluffande stark och påtaglig närvaro. Den är integritetsfull och samtidigt väldigt ödmjuk.

Howard Mc Calebb, Executive Director, DADA POST, Berlin

”One definition of shoe: is as a strip of metal along the runner of a sled. In this exhibition Karin Häll of Sweden has supplied a pair of cast aluminum ice skates, with a lumpy set of blades.”